Roreglement

SVENDBORG ROKLUB 
RO-REGLEMENT 2018

Ro-reglement 2018

 1. Generelt
Den almindelige rosæson er i sommerhalvåret fra standerhejsning til standerstrygning. Uden for denne periode er det vinterroning, se punkt 6.
Et bådehold består af ansvarlig styrmand og fuldtallig bemanding. Passagerer må ikke medtages. Til bådene hører veste, øsekar, bådshage, anker, fendere, stander og flag. Ved roning i mørke skal der medbringes klart, hvidt lys.
Alle roere skal hvert år gennemføre 300 m uafbrudt svømning ved svømmeprøve. Der skal roes med oppustelig redningsvest, når vandtemperaturen er under 13° C DMI v/Smørmosen. Såvel private som klubbens oppustelige redningsveste skal funktionskontrolleres hvert år. 
Ved vandtemperatur over 13° C, må der roes uden vest, når man har aflagt den årlige vesteprøve. I dagligt rofarvand medbringes svømmevest/redningsvest. DFfR anbefaler, at redningsudstyret bæres. Hvis oppustelig redningsvest benyttes men ikke bæres, anbringes den forsvarligt i båden.
 
2. Dagligt rofarvand
Dagligt rofarvand, hovedsageligt kystnært for inrigger, gig og coastelbåde:
Mod vest til Lehnskov redningspost og Vornæs bagbåke
Mod øst til Skårupøre ishus og Thurø rundt
Mod syd langs Nørreskoven til noret
 
Dagligt rofarvand, hovedsageligt kystnært for sculler: 
Mod vest til Rantzausminde Havn/Odden ved Iholm
Mod øst til Skårupøre ishus
Mod syd til Valdemars Slot bro  
 
3. Styrmandens ansvar
Inden roning skal styrmanden sikre, at der er en mobiltelefon med i båden og sørge for registrering på rokort.dk med oplysninger om dato, turens mål, afgangstidspunkt, forventet hjemkomst og navne på alle roere i båden. 
Det skal tydeligt fremgå af rokort.dk, hvem der er den ansvarlige styrmand på turen. Den ansvarlige styrmand er altid anført som den første person ved oprettelse af tur på rokort.dk. Ved hjemkomst skal turen afsluttes på rokort.dk
Ingen båd må gå ud uden en autoriseret styrmand, som altid skal agere i henhold til godt sømandskab.
Styrmanden har ansvar for og kommando over båd og mandskab, og skal sikre sig, at den enkelte roer kan gennemføre den planlagte tur.
Ved skader, fejl og mangler har styrmanden pligt til at registrere på rokort.dk, straks efter hjemkomsten, samt evt. benytte skiltet ”må ikke benyttes” på materiellet. Materialeforvalteren orienteres.
For at blive godkendt som korttursstyrmand skal roeren være fyldt 15 år.
Som hovedregel skal man have roet mindst en sæson for at kunne begynde på styrmandsuddannelsen.
3’er gigbåde kan roes af 2 eller 3 roere. Der skal minimum være 2 roere placeret som 1’er og 3’er.
 
4. Instruktion
Rettighed til roning:
Roning stiller høje krav til teknik, viden og sikkerhed. Nye medlemmer skal gennemgå et instruktionsforløb med uddannet instruktør for hver bådtype, der benyttes. Roeren frigives af en instruktør, som ikke har været primær ansvarlig i den pågældendes instruktionsforløb. Nye medlemmer skal forevise svømmebevis, og indtil vesteprøve er aflagt, ro med redningsvest. 
 
Roret:
Efter afsluttet instruktionsforløb og efterfølgende frigivelse til roning, opnås roret. Indtil man er frigivet, skal der være en instruktør med i båden.
Nye medlemmer med tidligere erhvervede styrmandsrettigheder skal aflægge en praktisk prøve med en instruktør fra Svendborg Roklub udpeget af bestyrelsen eller Rochefen for at få sine rettigheder godkendt.
Nye roere må kun instrueres i den almindelige rosæson.
 
5. Ansvar
Hvis et medlem udviser beviselig uagtsomhed og skader materiel, som tilhører Svendborg Roklub, er medlemmet pligtig til at erstatte skaden. Forårsager en roer skade på anden mands ejendom, påtager klubben sig intet ansvar herfor.
 
6. Vinterroning
Vinterroning må kun finde sted i de anviste inriggere og coastelbåde (opslås på rokort/hjemmeside eller i båd hal). Ved roning i coastelbåde skal roes i neoprendragt)
Ved vinterroning har styrmanden et skærpet og udvidet ansvar for at kende sit mandskab og sætte sig ind i vejrsituationen.
Hovedsageligt kystnært og i følgende farvand: 
Mod vest til Rantzausminde Havn/Odden ved Iholm
Mod øst til Øgavl
Mod syd til Nørreskovens Bådelaug
Vinterroning må kun udøves fra solopgang til en halv time før solnedgang og af roere, som de sidste 2 år har roet mindst 1.000 km. 
Der skal ved vinterroning altid roes med redningsvest. Ungdomsroere skal være i følgeskab med mindst én seniorroer. 
Pladsskifte i båden skal ske på lavt vand, hvor roerne kan bunde.
I særlige tilfælde kan rochefen efter en konkret vurdering give tilladelse til, eller give afslag på vinterroning.  
 
Vinterroere er forpligtiget til at sætte sig ind i klubbens og DFfR`s vinterroningsreglement.
Vinterroere udfylder og underskriver en ansøgnings blanket ”Ansøgning om vinterroningstilladelse”, der sendes/afleveres til Ro Chefen, når der ønskes tilladelse til vinterroning.
 
7. Reglement for langture
På langture skal DFfR’s gældende langtursreglement overholdes. Redningsvest skal medbringes.
Ved langture af flere dages varighed samt ture i fremmede både skal der søges langturstilladelse. Tilladelse søges via blanket Langtursbevilling, som findes på rokort.dk. under Links. Tilladelse til turen gives af et bestyrelsesmedlem.
For at få langtursstyrmandsret skal følgende krav opfyldes:
Minimum have haft korttursstyrmandsret i 1 år.
Have deltaget i klubbens kæntringsøvelse.
Have roet mere end 700 km, heraf mindst 300 km udenfor dagligt rofarvand.
Have prøvet landgang på åben kyst med pakket båd.
Være fyldt 18 år.
Have bestået DFfR’s langtursstyrmandskursus.
Bestyrelsen foretager en samlet vurdering, før langtursstyrmandsbevis tildeles.
 
8. Andet
Udover ro reglementet henvises til Svendborg Roklubs love.
 
 
Bestyrelsen, den 30. oktober 2018
Jens Tofte
Formand for Svendborg Roklub

Nye indlæg