Roreglement

SVENDBORG ROKLUBS
RO-REGLEMENT
 2017

 1. Generelt

Den almindelige rosæson er i sommerhalvåret fra standerhejsning til standerstrygning. Uden for denne periode er det vinterroning, se punkt 6.

Et bådehold består af ansvarlig styrmand og fuldtallig bemanding. Passagerer må ikke medtages. Til bådene hører veste, øsekar, bådshage, anker, fendere, stander og flag. Ved roning i mørke skal der medbringes klart, hvidt lys.

Alle roere skal hvert år gennemføre 300 m uafbrudt svømning ved svømmeprøve. Der skal roes med oppustelig redningsvest, når vandtemperaturen er under 13° C DMI v/Smørmosen. Såvel private som klubbens oppustelige redningsveste skal funktionskontrolleres hvert år.

Ved vandtemperatur over 13° C, må der roes uden vest, når man har aflagt den årlige vesteprøve. I dagligt rofarvand medbringes svømmevest/redningsvest. DFfR anbefaler, at redningsudstyret bæres. Hvis oppustelig redningsvest benyttes men ikke bæres, anbringes den forsvarligt i båden.

  1. Dagligt rofarvand

Dagligt rofarvand, hovedsageligt kystnært for inrigger, gig og coastalbåde:

Mod vest    til Lehnskov redningspost og Vornæs bagbåke

Mod øst      til Skårupøre ishus og Thurø rundt

Mod syd      langs Nørreskoven til noret

Side 2

Dagligt rofarvand, hovedsageligt kystnært for sculler:

Mod vest    til Rantzausminde Havn/Odden ved Iholm

Mod øst      til Skårupøre ishus

Mod syd      til Valdemars Slot bro

  1. Styrmandens ansvar

Inden roning skal styrmanden sikre, at der er en mobiltelefon med i båden og sørge for registrering på rokort.dk med oplysninger om dato, turens mål, afgangstidspunkt, forventet hjemkomst og navne på alle roere i båden. Ved hjemkomst skal turen afsluttes på rokort.dk

Ingen båd må gå ud uden en autoriseret styrmand.

Styrmanden har ansvar for og kommando over båd og mandskab.

Ved skader, fejl og mangler har styrmanden pligt til at registrere på rokort.dk samt evt. benytte skiltet ”må ikke benyttes” på materiellet. Materialeforvalteren orienteres.

For at blive godkendt som korttursstyrmand skal roeren være fyldt 15 år.

3’er gigbåde kan roes af 2 eller 3 roere. Der skal minimum være 2 roere placeret som 1’er og 3’er.

  1. Instruktion

Nye medlemmer skal gennemgå et instruktionsforløb med uddannet instruktør for hver bådtype, der benyttes. Roeren frigives af en instruktør, som ikke har været primær ansvarlig i den pågældendes instruktionsforløb. Nye medlemmer skal forevise svømmebevis, og indtil vesteprøve er aflagt, ro med redningsvest.

Side 3

Nye medlemmer med tidligere erhvervede styrmandsrettigheder skal aflægge en praktisk prøve med en instruktør fra Svendborg Roklub for at få sine rettigheder godkendt.

Nye roere må kun instrueres i den almindelige rosæson.

  1. Ansvar

Hvis et medlem udviser beviselig uagtsomhed og skader materiel, som tilhører Svendborg Roklub, er medlemmet pligtig til at erstatte skaden. Forårsager en roer skade på anden mands ejendom, påtager klubben sig intet ansvar herfor.

  1. Vinterroning

Vinterroning må kun finde sted i de anviste inriggere og coastalbåde (ved roning i coastalbåde skal roes i neoprendragt), hovedsageligt kystnært og i følgende farvand:

Mod vest    til Rantzausminde Havn/Odden ved Iholm

Mod øst      til Øgavl

Mod syd      til Nørreskovens Bådelaug

Vinterroning må kun udøves fra solopgang til en halv time før solnedgang og af roere, som de sidste 2 år har roet mindst 1.000 km. Der skal ved vinterroning altid roes med redningsvest. Ungdomsroere skal være i følgeskab med mindst én seniorroer. Pladsskifte i båden på lavt vand, hvor roerne kan bunde.

  1. Reglement for langture

På langture skal DFfR’s gældende langtursreglement overholdes. Redningsvest skal medbringes.

Langture af flere dages varighed samt ture i fremmede både skal skrives ind på rokort.dk. Tilladelse til turen gives af et bestyrelsesmedlem.

Side 4

For at få langtursstyrmandsret skal følgende krav opfyldes:

Minimum have haft korttursstyrmandsret i 1 år.

Have deltaget i klubbens kæntringsøvelse.

Have roet mere end 700 km, heraf mindst 300 km udenfor dagligt rofarvand.

Have prøvet landgang på åben kyst med pakket båd.

Være fyldt 18 år.

Have bestået DFfR’s langtursstyrmandskursus.

Bestyrelsen foretager en samlet vurdering, før langtursstyrmandsbevis tildeles.

  1. Andet

Udover roreglementet henvises til Svendborg Roklubs love.

Bestyrelsen, den 1. april 2017

Marianne Heide

Formand for Svendborg Roklub

PDF fil – Kan åbnes og printes ud: Ro-reglement 2017

 

 

 

 

 

Nye indlæg