Roreglement for Svendborg Roklub 2024

Rammesætning:  

Sikkerhedsarbejdet i Dansk Forening for Rosport er forankret i den enkelte roklub, idet det er  klubberne, der ejer bådene. Bestyrelsen har et ansvar for, at medlemmerne er ”klædt  ordentlig på”. Klubbens reglement bruges til at gøre roningen sikker for alle. Ifølge den  gældende sølovgivning har enhver klubbestyrelse et rederansvar, dvs. ansvar for alle forhold  omkring uddannelse, sikkerhed, udrustning, udstyr og vedligeholdelse af materiellet.  Overtrædelser af dette reglement, eller andre af bestyrelsen afgivne bestemmelser, vil kunne  medføre fratagelse af styrmandsret, karantæne eller anden reduktion af medlemmets  rettigheder.  

Indhold: 

  1. Generelt  
  2. Styrmandens ansvar  
  3. Ansvar  
  4. Dagligt rofarvand  
  5. Rofarvand for mellemstyrmænd  
  6. Langture  
  7. Vinterroning  
  8. Instruktion  
  9. Uddannelse til korttursstyrmand  
  10. Uddannelse til mellem- og langtursstyrmand  
  11. Andet 

Roreglement gældende fra 2024  

1. Generelt  

Den almindelige rosæson er i sommerhalvåret fra standerhejsning til -strygning. Roning  udenfor denne periode benævnes vinterroning.  

Et bådhold består af en kortturs- , mellem- eller langtursstyrmand og fuldtallig bemanding.  3’er gigbåde kan roes både af 2 og 3 roere. 1’er og 3’er pladserne skal altid være besat.  

Passagerer må ikke medtages i bådene.  

I bådene medbringes: Øsekar, bådshage, fendere, stander, flag og mobiltelefon. Ved roning i  mørke medbringes klart, hvidt lys.  

Alle roere skal hvert år gennemføre:  

– 300 m uafbrudt svømning.  

Hvis svømmeprøve ikke er aflagt, tildeles roeren ikke ro-ret.  

Alle roere skal som udgangspunkt hvert år aflægge vesteprøver Hvis vesteprøve ikke er  aflagt roes altid med redningsvest.  

Ved vandtemperatur over 12 grader (DMI: Christiansminde) kan roes uden vest efter  aflæggelse af vesteprøve.  

Ved vandtemperatur under 12 grader (DMI: Christiansminde) roes altid med redningsvest.  I dagligt rofarvand er det tilstrækkeligt at medbringe svømmevest.  

På langture medbringes redningsveste.  

Både private og klubbens oppustelige redningsveste skal funktionskontrolleres hvert år af  rochefen eller en stedfortræder udpeget af denne.  

2. Styrmandens ansvar  

Styrmanden har ansvar for båden fra den tages i bådhallen, indtil den er sat på plads igen.  

Ingen både må gå på vandet uden en kortturs- , mellem- eller langtursstyrmand. De øvrige  roere skal være frigivet i inrigger. Undtaget er 1xcoastal, som forudsætter, at roeren er  frigivet til 1xcoastal.  

Inden roturen har styrmanden ansvar for:  

– Registrering på rokort.dk med dato, turens mål, afgangstidspunkt, forventet tidspunkt  for hjemkomst og navne på alle roere i båden  

– At styrmanden altid står anført først  

– At mobiltelefon medbringes i båden  

På roturen har styrmanden ansvar for og kommando over båd og mandskab.  Styrmanden skal udvise fokus, overblik samt sund fornuft tilpasset forholdene.   

Ved afslutning af roturen har styrmanden pligt til:  

– Afslutning på rokort.dk  

– Registrering af eventuelle skader, fejl og mangler på rokort.dk samt orientering af  materialeforvalteren via sms  

3. Ansvar  

Hvis et medlem udviser beviselig uagtsomhed og skader materiel, som tilhører Svendborg  Roklub, er medlemmet pligtig til at erstatte skaden. Forårsager en roer skade på anden  mands ejendom, påtager klubben sig intet ansvar herfor.  

4. Dagligt rofarvand for korttursstyrmænd  

Dagligt rofarvand for roere, der er frigivet i 1xcoastal (og som ikke er korttursstyrmænd):  

Mod vest til Rantzausminde Havn eller Bækkehave Fyr  

Mod øst til Grasten  

Mod syd til Nørreskovens Bådelaug  

Dagligt rofarvand for inrigger, gig og coastalbåd i sommerhalvåret:  

Mod vest til Lehnskovs 1. redningspost og Vornæs bagbåke  

Mod øst til Skårupøre Ishus og Thurø rundt  

Mod syd langs Nørreskoven til Noret  

5. Rofarvand for mellemstyrmænd  

Rofarvand for mellemstyrmænd omfatter:  

Mod vest til Skovballe Havn, Skarø Havn, Skarø Hytten, Hjortø Havn og  Fjellebroen  

Mod øst til Lundeborg Havn  

6. Langture  

Langture er betegnelsen for ture udenfor dagligt rofarvand. På langture skal DFfR’s  langtursreglement følges.  

Langture skal anmeldes til rochefen – eller i dennes fravær til formanden:  

– Ved langture af flere dages varighed i Svendborg Roklubs både  

– Ved langture af flere dages varighed i andre klubbers både  

– Ved langture af en dags varighed i andre klubbers både ved styrmandsansvar  

7. Vinterroning  

Ansøgning til vinterroning søges årligt. Ansøgningen sendes til rochefen og tildeles af  bestyrelsen på baggrund af en individuel vurdering.  

Vinterroere er forpligtet til at sætte sig ind i DFfR’s vinterroningsvejledning. De omtalte  vejrforhold i § 4 i DFfR’s vinterroningsvejledning tolkes i Svendborg Roklub således:  

– Der må ikke roes i områder med is/isdannelse, eller hvis der er is/isdannelse ved  slæbestedet  

– Sigtbarheden skal være således, at kysten på Tåsinge tydeligt kan ses fra klubben  Derudover skal der foretages en nøje vurdering af vindstyrke, vindretning og strømforhold.  Vinterroning må kun:  

  • Finde sted i de – af materialeforvalteren – anviste inriggere  
  • Udøves fra solopgang til en halv time før solnedgang  
  • Foregå iført redningsvest  

For roere, der er frigivet i outrigger, kan der endvidere roes i 2xcoastal (Freja).  

Der kan gives særlig tilladelse til vinterroning i 1xcoastal. Her skal roning altid foregå i  følgeskab med en anden båd (inrigger, 1x eller 2xcoastal).  

Roning skal så vidt muligt foregå kystnært, og pladsskifte i båden skal ske på lavt vand, hvor  roerne kan bunde.  

Rofarvand for vinterroning er:  

Mod vest til Rantzausminde Havn eller Bækkehave Fyr  

Mod øst til bagbords bøje før tangen ved Øgavl  

Mod syd til Nørreskovens Bådelaug  

Roere under 18 år skal være i følgeskab med mindst én seniorroer.  

8. Instruktion  

Instruktion på vandet kan kun finde sted i den almindelige rosæson efter standerhejsning.  

Roning stiller høje krav til teknik, viden og sikkerhed. Nye medlemmer skal gennemgå et  instruktionsforløb i inrigger eller i 1xcoastal med en uddannet instruktør.  

Nye medlemmer skal forevise svømmebevis på 300 m uafbrudt svømning samt ro med  redningsvest, indtil vesteprøve er aflagt.  

Inden nye medlemmer frigives som roere, afstemmes dette med rochefen.  

Nye medlemmer – med tidligere erhvervede styrmandsrettigheder – har ansvaret for at  dokumentere disse. Desuden aflægges en praktisk prøve med rochefen eller en  stedfortræder udpeget af denne inden evt. godkendelse af rettighederne.  

Roning i outrigger (gig og coastal) stiller andre krav til håndtering, teknik og sikkerhed end  inrigger. Instruktion i outrigger foregår med en instruktører, som er frigivet til roning i  outrigger. Frigivelse i outrigger kræver, at man er korttursstyrmand. Undtaget er, hvis man  kun ønsker frigivelse til 1xcoastal, hvor opnåelse af styrmandsrettighed i 1xcoastal er en del  af instruktionsforløbet.  

Inden medlemmer frigives med rettighed til at ro outrigger eller 1xcoastal, afstemmes dette  med rochefen.  

Roere frigivet i 1xcoastal kan ikke ro andre bådtyper medmindre, de har gennemgået et nyt  instruktionsforløb. 

9. Uddannelse til korttursstyrmand  

En roer skal være fyldt 15 år for at kunne blive korttursstyrmand.  

For at blive korttursstyrmand skal roeren deltage i et lokalt kursus samt aflægge en praktisk  prøve med rochefen eller en stedfortræder udpeget af denne.  

10. Uddannelse til mellem- og langtursstyrmand  

En roer skal mindst have været korttursstyrmand en sæson samt være fyldt 18 år for at  kunne bevilges deltagelse i DFfR’s langtursstyrmandsuddannelse. Ansøgning sendes til  rochefen. Kurset bevilges af bestyrelsen.  

Udover beståelse af DFfR’s langtursstyrmandsuddannelse skal en mellemstyrmand:  

– Have deltaget i Svendborg Roklubs kæntringsøvelse indenfor det seneste år  – Have erfaring med farvandet for mellemstyrmænd  

– Have erfaring med landgang ved Skarø Hytten  

For at blive langstyrsstyrmand skal roeren derudover:  

– Have deltaget i langture i fremmed rofarvand (anden afgang end fra Svendborg  Roklub)  

– Have deltaget i langture over flere dage, samt deltaget i planlægningen af mindst én  tur  

– Have erfaring med landgang på åben kyst med pakket båd  

11. Andet  

Udover roreglementet henvises til Svendborg Roklubs love.  

Bestyrelsen for Svendborg Roklub 10. april 2024