Svendborg Roklubs love

SVENDBORG ROKLUBS 

LOVE

Medlemmerne

§1

Klubbens navn er Svendborg Roklub. Dens hjemsted og daglige virke er i Svendborg.

Svendborg Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Danmarks Idræts-Forbund. Klubben er derfor underlagt DFfR´s og DIF´s love og reglementer.

§2

Klubbens formål er at fremme og styrke interessen for rosport og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne sportsgren samt, i klubbens ungdomsafdeling gennem rouddannelse af piger og drenge, at skabe interesse for rosport blandt unge.

§3

Klubbens stander er hvid med rød kant og tre røde stjerner.

§4

Som medlemmer kan optages personer fra det fyldte 13. år.

Medlemmernes navne opslås i bådehallen.

Alle medlemmer har ret til at benytte klubhus, både og andre faciliteter.

§5

Klubbens love, reglementer, instrukser og DFfR’s relevante reglementer skal være opslået i klubhuset.

Disse love, reglementer og evt. ændringer skal udover opslaget være tilgængelige på klubbens hjemmeside.

§6

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til en kontingentperiodes udløb.

Hvis det ikke sker i forbindelse med bortrejse fra byen, vil en udmeldelse ved rosæsonens afslutning og en efterfølgende indmeldelse ved den førstkommende rosæsons begyndelse udløse efterbetaling af kontingent for vinterperioden.  

Kontingent

§7

Kontingent for det kommende år vedtages på den årlige generalforsamling.

§8

Kontingentet betales forud i 2 halvårlige rater 1/1 og 1/7.

 §9

Ved manglende rettidig kontingentindbetaling modtager medlemmet 1. rykker samt meddelelse om rykkergebyr.

Hvis medlemmet herefter ikke betaler manglende kontingent og rykkergebyr indenfor den fastsatte frist, modtager medlemmet 2. rykker samt meddelelse om rykkergebyr for denne. Samtidig meddeles det, at vedkommendes rokort er inddraget, indtil det manglende kontingent og de pålagte gebyrer er betalt.

Hvis manglende kontingent og de meddelte rykkergebyrer herefter ikke betales indenfor den fastsatte frist, overdrages sagen til bestyrelsen, som uden yderligere varsel kan ekskludere medlemmet.

En genoptagelse af medlemskabet vil herefter kun kunne ske efter bestyrelsens bestemmelse og mod betaling af kontingentrestance og skyldige rykkergebyrer.

Bestyrelsen fastsætter betalingsfristernes længde og rykkergebyrernes størrelser, som offentliggøres.

Generalforsamling

§10

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.

Der indkaldes med mindst 30 dages varsel ved meddelelse til medlemmerne med angivelse af tid, sted og dagsorden.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være formanden i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Det reviderede og underskrevne regnskab, samt evt. indkomne forslag, udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance og som minimum har været medlem i 1 måned.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog jfr. §§ 17 & 18.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af 2 stemmetællere  
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 4. Uddeling af påskønnelser, flidspræmier og lign. 
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 6. Fastlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse 
 7. Fastlæggelse af kontingent 
 8. Behandling af indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:

 1. Formand
 2. Næstformand
 3. Kasserer
 4. Rochef
 5. Husforvalter
 6. Materialeforvalter
 7. Sekretær
 8. 2 suppleanter

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

Valg af udvalgsformænd efter klubbens aktuelle aktiviteter:

 1. Instruktionschef
 2. Kaproningschef
 3. Ungdomsleder
 4. Motionschef
 5. Langturschef
 6. Eventuelle andre udvalgsformænd
 7. Eventuelt

  §11

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom til bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 30 dage efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen.

Der skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen

§12

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligtiger klubben i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, således at næstformand, kasserer, rochef og materialeforvalter er på valg i de ulige årstal, og formand, husforvalter og sekretær er på valg i de lige årstal.

Ved en suppleants indtræden i bestyrelsen, indtrædes på den ledige post for den resterende del af perioden.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer – hvoriblandt formanden eller næstformanden – er til stede.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Klubben tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner – herunder køb, salg og pantsætning af fast ejendom og løsøre – tegnes klubben af formanden og kassereren, samt mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen udarbejder de nødvendige reglementer – herunder Roreglement, Alm. Reglement, Langtursreglement og Vinterroningsreglement.

Klubben fører følgende bøger: kassebog, medlemsprotokol, forhandlingsprotokol, rojournal, langtursprotokol og skadesprotokol.

De nævnte bøger kan erstattes af nummererede EDB lister og formularer i det omfang det skønnes hensigtsmæssigt.

Udvalg

§13

Til at tage sig af de enkelte delopgaver vælges på generalforsamlingen et antal udvalgsformænd efter behov for et år ad gangen.

Såfremt der ikke opnås valg til alle poster, kan bestyrelsen udpege medlemmer til de enkelte poster.

Udvalgsformændene kan inden for deres område løbende udpege udvalgsmedlemmer og andre hjælpere til at tage sig af enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen udarbejder arbejds- & kompetencebeskrivelser for de enkelte udvalg i samarbejde med udvalgsformændene.

Udvalgsformændene opstiller inden generalforsamlingen et budget for udvalgets forventede aktiviteter for det kommende driftsår.

Møder

§14

Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 8 gange årligt. Formanden indkalder til møderne.

2 medlemmer af bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Medlemsmøder indkaldes, når et flertal i bestyrelsen finder det fornødent.

Regnskabet

§15

Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december.

Revision foretages af 2 på generalforsamlingen for et år valgte revisorer.
Revisorerne skal hvert år – inden generalforsamlingen – kontrollere bilag og påse at beholdningerne er til stede, samt kontrollere medlemsindberetninger til kommunen.

Revisorerne har til enhver tid ret til at foretage uanmeldt eftersyn af regnskab og beholdningerne.

Andet

§16

Såfremt et medlem ikke har overholdt klubbens love, reglementer eller givne instrukser for adfærd og behandling af klubbens materiel, kan bestyrelsen helt eller delvis fratage den pågældendes medlemsrettigheder som f.eks. roret, styrmandsret, adgang til klubhus og lignende.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af klubben.

Et ekskluderet medlem kan efter skriftlig begæring til bestyrelsen uden opsættende virkning forlange spørgsmålet om eksklusion behandlet af den næstfølgende ordinære generalforsamling.

§17

Ændringer af disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Opnår forslaget ikke et sådant flertal, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med simpelt flertal.

§18

Klubbens ophør kan kun besluttes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum, når mindst 4/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Ved klubbens ophør overføres alle aktiver til rosporten på Fyn.999

Rovennerne

§19

Støtteforeningen Rovennerne er en forening af aktive roere, tidligere roere og andre venner af Svendborg Roklub. Rovennerne har egne vedtægter, ledelse og er uafhængig af Svendborg Roklub.

Medlemmer af Rovennerne har adgang til klubbens opholdsfaciliteter.

Repræsentanter for Rovennerne har adgang til og taleret på generalforsamlingen, men ingen stemmeret.

Revideret på den ekstraordinære generalforsamling den 24. marts 2017 

PDF fil – Kan åbnes og udskrives: Svendborg Roklubs love – revideret 28.03.17